Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák Be Social Kft. (székhely: 1037 Budapest, Seregély utca 3-5., adószám: 24239482241), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett thepromobuilder.com weboldal használatára és a szolgáltatásokat igénybevevőre (továbbiakban "Ügyfél") vonatkozó általános szerződési feltételeket.

Az ÁSZF mindenkor hatályos változata elérhető a thepromobuilder.com honlapon (továbbiakban "honlap").

Az Ügyfél személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési tájékoztató rendelkezik.

A szerződés nyelve: magyar

A szolgáltatások használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják.

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, ha az ÁSZF minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Be Social Kft.
A szolgáltató székhelye: 1037 Budapest, Seregély utca 3-5.
Cégjegyzékszáma: 01 09 997245
Adószáma: 24239482241

A szolgáltatások igénybevételének feltételei

A szolgáltatásokat 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy, illetve jogi személynek minősülő Ügyfél veheti igénybe.

A szolgáltatást igénybe vevő és az arra vonatkozó szerződést megkötő Ügyfél kijelenti, hogy a magyar jogszabályok szerint cselekvőképes nagykorú személy és az általa képviselt szervezet nevében általánosan jogosult önállóan szerződéskötéséhez szükséges nyilatkozatok megtételére vagy a szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésére vonatkozóan megfelelő meghatalmazással rendelkezik.

Alapvető rendelkezések

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A jelen ÁSZF 2019. október 15. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad.

A thepromobuilder.com honlap – ideértve különösen, de nem kizárólagosan a struktúráját, működését biztosító adatbázisát, grafikai elemeit, tartalmát stb. – szerzői jogvédelem alatt áll, ezekkel kapcsolatban Szolgáltató minden jogot magának tart fenn.

A jelen szerződés tárgya a Szolgáltató által üzemeltetett szerzői jogvédelem alatt álló „Calendar App” és/vagy „Image Vote app” szolgáltatás nem kizárólagos felhasználói jogainak átruházása az Ügyfél javára, nem kizárólagos licenc útján, továbbá a „Calendar App” és „Image Vote App” felhasználási jogosultságának biztosítása az Ügyfél számára (továbbiakban: Szolgáltatás). A jelen szerződésben szabályozott felhasználói jogok az Ügyfél által harmadik fél részére nem átruházhatók.

A Szolgáltató a tőle elvárható módon biztosítja a Szolgáltatás rendelkezésre állását. Szolgáltató anyagi felelősséget nem vállal, különös tekintettel az elmaradt haszonra.

Adatkezelési szabályok

Az Ügyfél személyes adatainak és privát szférájának védelme rendkívül fontos számunkra. Annak biztosítása érdekében, hogy ügyfelünk minden információval rendelkezzen személyes adatainak gyűjtéséről és kezeléséről, itt olvashatja el a thepromobuilder.com weboldal adatkezelési tájékoztatóját.

Megrendelhető termékek, szolgáltatások

A Szolgáltató az egyes Szolgáltatások pontos tartalmát, igénybevételük technikai feltételeit és funkcióit honlapján teszi közzé, a változtatás jogát fenntartja.

Az egyes Szolgáltatás típusok az alábbiak:

 • Naptári naphoz kötött játék ("Calendar App") biztosítása Ügyfél részére. A játék időtartama és a biztosított szolgáltatások köre a megvásárolt csomag szerint eltérőek. A biztosított szolgáltatások listája a weboldalon elérhető. A játék üzemeltetése minden esetben a Szolgáltató webszerverén történik.

  A Calendar App webes alkalmazásának egyszeri költsége, valamint a hozzá tartozó 1 hónapos (30 naptári nap) játékidőszak, valamint további játékidőszak és egyéb kiegészítő szolgáltatások kizárólag online vásárolhatóak meg.

 • Képfeltöltő játék („Image Vote App”) biztosítása Ügyfél részére. A játék időtartama és a biztosított szolgáltatások köre a megvásárolt csomag szerint eltérőek. A biztosított szolgáltatások listája a weboldalon elérhető. A játék üzemeltetése minden esetben a Szolgáltató webszerverén történik.

  Az Image Vote App webes alkalmazásának egyszeri költsége, valamint a hozzá tartozó 1 hónapos (30 naptári nap) játékidőszak, valamint további játékidőszak és egyéb kiegészítő szolgáltatások megvásárolása kizárólag online vásárolhatóak meg.A Calendar App webes alkalmazásának egyszeri költsége, valamint a hozzá tartozó 1 hónapos (30 naptári nap) játékidőszak, valamint további játékidőszak és egyéb kiegészítő szolgáltatások kizárólag online vásárolhatóak meg.

A weboldalon meghatározott árak nettó árak, az Áfát nem tartalmazzák.

A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a Szolgáltatás nevét, valamint leírását.

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Ügyfeleket az akció időtartamáról.

Technikai feltételek, rendelkezésre állás

A Szolgáltató a szolgáltatásokat általa biztosított szervereken nyújtja. A szolgáltatások nem a Szolgáltató által biztosított szerver háttéren történő üzemeltetésére nincs lehetőség.

A Szolgáltató köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a szolgáltatások folyamatosan elérhetők legyenek, de a rajta kívül eső hibákért (beleértve, de nem kizárólag az internethálózat működéséből adódó esetleges információveszteségekért, túlterhelésért, harmadik fél által okozott üzemzavarért, helytelen kezeléséből fakadó hibákért) semmilyen felelősséget nem vállal.

A Szolgáltató az Ügyfél szolgáltatásait, azok kihasználtságától függően áthelyezheti a kiszolgáló szerverek között. A kiszolgáló szerverek technikai paramétereinek és sávszélesség változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja. A Szolgáltató ilyen irányú változtatásokat az Ügyfél előzetes értesítése nélkül is végezhet, az ebből fakadó kiesések a rendelkezésre állási időt csökkentik.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatásokkal együttműködő és/vagy abba integrálható, harmadik fél által fejlesztett külső alkalmazások és szolgáltatások működőképességét, együttműködési képességét és/vagy jövőbeni integrálhatóságát illetően. A szolgáltatások rendelkezésre állási idejét nem csökkenti a harmadik fél által biztosított külső alkalmazások és szolgáltatások által okozott kiesés, akkor sem, ha az adott alkalmazást vagy szolgáltatást a Szolgáltató biztosítja vagy ajánlotta az Ügyfélnek.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget az Ügyfél – a “Calendar App” és/vagy “Image Vote App” felhasználásán alapuló, annak szolgáltatásainak igénybevétele következtében szerzett információkon alapuló – bármely döntéséért vagy tettéért, közvetlen vagy közvetett nyereségeiért és kiadásaiért.

A szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget az applikációban közzé tett tartalomért. Az ezzel kapcsolatos felelősség a Megrendelőt terheli.

Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, a szerződés létrejötte után bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő esemény, amelyet szerződő felek nem láthattak előre, nem háríthattak el, és amely nem vezethető vissza egyik fél felróható magatartására sem. Ilyen események lehetnek különösen: szükségállapot, sztrájk, háború, forradalom, terrorista cselekmények, természeti katasztrófa, tűzvész, árvíz, járvány, karantén korlátozások, szállítási embargó stb.

Vis maior esetén mindkét fél mentesül a szerződés teljesítésének kötelezettsége alól, a Szolgáltatató által vállalt rendelkezésre állásba ez az idő nem számít bele.

Rendelés menete, a megrendelések feldolgozása

Az Ügyfél előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó szándékát a Szolgáltató honlapján leadott megrendeléssel jelezheti. A megrendeléssel az Ügyfél kijelenti, hogy a jelen szerződésÁSZF és az adatkezelési tájékoztató valamennyi rendelkezését elolvasta, megértette, egyben elfogadja a jelen szerződésbenÁSZF-ben, valamint a hozzá kapcsolódó összes dokumentumban foglalt valamennyi rendelkezést, fenntartások vagy kivételek nélkül, azokat maradéktalanul betartja, és annak valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A program algoritmusai és forráskódjai (beleértve azok részeit is) a Szolgáltató bizalmas üzleti információit képzik. A program bármilyen - a jelen szerződésben foglaltak megsértésével történő - jogsértő felhasználása vagy használata a Szolgáltató jogainak megsértését jelenti, és elegendő alapot jelent ahhoz, hogy előbbi eltiltsa az Ügyfelet a Szolgáltatás igénybe vételétől.

A megrendelés menete:

"Calendar App" alkalmazás megrendelése, árajánlat kérése

A Calendar App alkalmazás telepítése, valamint a hozzá tartozó 1 hónapos (30 naptári nap) játékidőszak és esetlegesen egyéb szolgáltatások a thepromobuilder.com/calendarapp oldalán rendelhetőek meg a megrendelő form kitöltését követően az Adatok feldolgozása gomb lenyomásával.

Prémium csomag esetén ajánlatkérésre van lehetőség az ajánlatkérő form kitöltésével.

Super csomag rendelése esetén a megrendelés után visszaigazoló e-mailt küldünk a megrendelő számára, majd maximum 1 munkanapon belül a megrendelőhöz tartozó díjbekérő számlát is elküldjük.

Az applikáció telepítésének feltétele, hogy

 • az Ügyfél elküldje számunkra a játék pontos nevét,
 • teljesítse a díjbekérő számla alapján a fizetési kötelezettségétát,
 • illetve opcionálisan a szerverünkre irányítsa a domain nevét (ez utóbbit csak abban az esetben irányadó, ha saját, egyedi domain névvel kívánja használni a játékot).

Ezek teljesülését követően 3-5 munkanapon belül telepítjük az applikációt a szerverünkre, valamint az Ügyfél rendelkezésére bocsátjuk:

 • a Calendar App fiók hozzáférési adatait,
 • a felhasználási útmutatót a CalendarApp adminisztrációs felületének használatához, valamint a Játékszabályzat sablont.

"Image Vote App" alkalmazás megrendelése, árajánlat kérése

Az Image Vote App alkalmazás telepítése, valamint a hozzá tartozó 1 hónapos (30 naptári nap) játékidőszak és esetlegesen egyéb szolgáltatások a thepromobuilder.com/imagevote oldalán rendelhetőek meg a megrendelő form kitöltését követően az Adatok feldolgozása gomb lenyomásával.

Prémium csomag esetén ajánlatkérésre van lehetőség az ajánlatkérő form kitöltésével.

Super csomag rendelése esetén a megrendelés után visszaigazoló e-mailt küldünk a megrendelő számára, majd maximum 1 munkanapon belül a megrendelőhöz tartozó díjbekérő számlát is elküldjük.

Az applikáció telepítésének feltétele, hogy

 • az Ügyfél elküldje számunkra a játék pontos nevét,
 • teljesítse a díjbekérő számla alapján a fizetési kötelezettségétát,
 • illetve opcionálisan a szerverünkre irányítsa a domain nevét (ez utóbbit csak abban az esetben irányadó, ha saját, egyedi domain névvel kívánja használni a játékot).

Ezek teljesülését követően 3-5 munkanapon belül telepítjük az applikációt a szerverünkre, valamint az Ügyfél rendelkezésére bocsátjuk:

 • a Calendar App fiók hozzáférési adatait,
 • a felhasználási útmutatót a CalendarApp adminisztrációs felületének használatához, valamint
 • a Játékszabályzat sablont.

A megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag az Ügyfél felel. A Szolgáltató kizár mindenfajta felelősséget, amely a weboldalon megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A hibásan rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a … menüpontban van lehetőség. Leadott megrendelést érintő adatok további módosítására a Szolgáltató elérhetőségein van lehetőség.

A Szolgáltató jogosult egyoldalúan megváltoztatni a Szolgáltatások díjazását. A megváltozott díjak az erről szóló árlista közzététele napjától kötött szerződések esetében irányadó.

Kellékszavatosság

Az Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.

Az Ügyfél – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 • Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére az Ügyfél is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
 • Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Az Ügyfél viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul közölni. Az Ügyfél a szerződés teljesítésétől számított egy éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Az Ügyfél kellékszavatossági igényét a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti.

A kellékszavatossági jogok érvényesítésének egyéb feltételei: Az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Szavatossági igény bejelentésének módja

Az Ügyfél bejelentheti szavatossági igényét a Szolgáltatónak küldött postai levélben vagy elektronikus levélben. A levélnek tartalmaznia kell:

 • a Felhasználó nevét, címét,
 • a termék megnevezését, vételárát,
 • a vásárlás időpontját,
 • a hiba bejelentésének időpontját,
 • a hiba leírását,
 • az Ügyfél által érvényesíteni kívánt igényt.

Panaszkezelés

Ügyfél a Szolgáltatással kapcsolatos kifogásait a Szolgáltató feltüntetett elérhetőségein terjesztheti elő.

A fogyasztók és a CalendarApp, valamint az Image Vote App szolgáltatás kapcsán a Szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban álló Ügyfelek közötti, az Ügyfelek által nyújtott szolgáltatással összefüggésben álló valamennyi panaszt, a fogyasztó közvetlenül az Ügyfelekkel tudja rendezni a Szolgáltató bevonása nélkül.

A Szolgáltató kizárólag a CalendarApp és/vagy Image Vote App szolgáltatással kapcsolatos technikai kérdésekben tud felvilágosítást adni a fogyasztók részére.

Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 2 munkanapon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a panaszost.

Jogorvoslat

Amennyiben a panasz teljesen vagy részlegesen elutasításra kerül, vagy a panasz kivizsgálására fent megszabott határidő eredménytelenül eltelt, úgy a panaszos az alábbi hatóságokhoz és testülethez fordulhat:

 • a fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. Elérhetőségeket itt találhatnak: http://jarasinfo.gov.hu/.
 • Békéltető Testület: A termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, továbbá a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügyben békéltető testülethez fordulhat a fogyasztó.
 • Elérhetőségeket itt találhatnak: http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579
 • Amennyiben fenti módok valamelyikén vagy egyéb tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, úgy a fogyasztók bírósághoz is fordulhatnak.

Online vitarendezés:

 • https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU
 • Ha panasszal kíván élni online vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, ezen a honlapon kezdeményezheti a panasz bíróságon kívüli rendezését. A portál csak akkor használható, ha Ön az EU-ban, Norvégia, Izland, Liechtenstein él, és a kereskedő székhelye is valamelyik EU-országban, Norvégia, Izland, Liechtenstein található.

Üzlethelyiségen kívül kötött szerződés

1. A Szolgáltatás üzlethelyiségen kívül megkötött szerződésnek minősül, amennyiben az Ügyfél természetes személy. Ez esetben a jelen ÁSZF rendelkezéseit a jelen részben foglalt eltérésekkel, kiegészítésekkel kell alkalmazni.

2. A Felek viszonyára a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a Felek közötti szerződésre a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet rendelkezései vonatkoznak.

3. A Felek kijelentik, hogy a Kormányrendelet 11. § szerinti kötelező tájékoztatást a jelen ÁSZF megfelelően tartalmazza, az Ügyfél az ÁSZF elolvasásával ezen tájékoztatást megkapta, melyet a megrendelés elküldésével és a vonatkozó mező megjelölésével elismer.

4. Az Ügyfél kifejezetten kéri a Szolgáltatót, hogy az 5. pont szerinti elállási határidő lejártát megelőzően kezdje meg a Szolgáltatás nyújtását. Ezzel együtt a Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szolgáltatás megkezdését követően mégis él az 5. pont szerinti elállási jogával, úgy köteles megtéríteni a Szolgáltató ezzel kapcsolatban felmerült ésszerű költségeit.

5. Elállási/felmondási jog

Az Ügyfél a jelen Szerződés megkötésétől számított 14 napon belül indokolás nélküli felmondás joggal rendelkezik a Szolgáltatás vonatkozásában, amennyiben a Szolgáltatás teljesítése megkezdődött.

Az Ügyfél a felmondási jogát a Szerződés … sz. mellékletében meghatározott nyilatkozat-minta felhasználásával, vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozata útján teljes bizonyítóerejű magánokiratban gyakorolhatja, amelyet köteles eljuttatni Szolgáltató alábbi elérhetőségeinek valamelyikére:

postai cím:
e-mail-ben (a nyilatkozat aláírt, beszkennelt változatával):

Az Ügyfél határidőben gyakorolja felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi felmondási nyilatkozatát.

A felmondási jog gyakorlása esetén a megszűnés időpontjáig nyújtott szolgáltatásért járó ellenértékre Szolgáltató jogosult, az ellenérték azon része, amely meghaladja a ténylegesen nyújtott szolgáltatás értékét, az Ügyfél részére visszatérítésre kerül. Az elszámolás során az Ügyfél által arányosan fizetendő összeget az ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell kiszámítani. Ha azonban az Ügyfél bizonyítja, hogy a teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a Szolgáltatás megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani.

6. Kellékszavatosság

Az Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Az Ügyfél - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Amennyiben a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatás hibás, az Ügyfél kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül az Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha az Ügyfél a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy - végső esetben - a Szerződéstől is elállhat.

Az Ügyfél a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban az Ügyfél viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Az Ügyfél a Szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Az Ügyfél a kellékszavatossági igényét a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti.

A kellékszavatossági jogok érvényesítésének egyéb feltételei:

A jelen Szerződés aláírásától számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha az Ügyfél természetes személy és igazolja a Szolgáltatóval való Szerződés érvényes és hatályos fennállását. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után, vagy ha az Ügyfél nem természetes személy, úgy az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt a Szolgáltatásban.

7. Panaszkezelés

Az Ügyfél a Szolgáltatás igénybevétele során esetlegesen felmerülő panaszait a jelen ÁSZF-ben meghatározott elérhetőségek valamelyikén teheti meg. A Szolgáltató panaszkezelése minden esetben térítésmentes.

Szóbeli panasz

Az Ügyfél szóbeli panaszát a Szolgáltató haladéktalanul megvizsgálja és lehetőség szerint azonnal orvosolja. Amennyiben az Ügyfél a panaszkezelés módjával nem ért egyet vagy a panasz azonnali orvoslására nincsen lehetőség, úgy az Ügyfél panaszáról a Szolgáltató jegyzőkönyvet vesz fel, és annak tartalmát egyezteti és jóváhagyatja az Ügyféllel. A jegyzőkönyv másolati példányát a Szolgáltató átadja az Ügyfélnek. A panaszt annak beérkezését követően a Szolgáltató megvizsgálja és a panasszal kapcsolatos álláspontjáról a benyújtástól számított 30 napon belül indokolással ellátott választ küld.

A telefonon közölt panaszokat a Szolgáltató rögzíti, így ebben az esetben a fentiek szerinti jegyzőkönyvet a hangfelvétel pótolja.

Írásbeli panasz

Írásbeli panasz esetén a panaszügyet a beérkezést követően a Szolgáltató megvizsgálja és a vizsgálat eredményéről az Ügyfélnek a panasz közlését követő 30 napon belül írásbeli választ küld. Igény esetén a vizsgálat eredményéről z Ügyfélt a Szolgáltató elektronikus úton értesíti.

A panaszt a hatályos jogszabályi előírások alapján a Szolgáltató vizsgálja meg, utasítja el, vagy orvosolja.

A Szolgáltató válaszlevelében kitér a panasz teljes körű kivizsgálásának eredményére, a panasz orvoslása érdekében tett intézkedésekre, elutasítás esetén pedig az elutasítás indokaira. A Szolgáltató tájékoztatását egyértelmű, közérthető indokolással látja el, melynek során egyszerű nyelvezetet használ, kerülve a jogi szakkifejezések indokolatlan használatát. A Szolgáltató törekszik arra, hogy válaszlevelében az Ügyfél valamennyi kifogására érdemi választ adjon.

Az írásbeli panaszokat – beleértve a személyes megjelenés során előadott panaszról készült jegyzőkönyvet is – továbbá az azokra adott válaszokat a Szolgáltató öt évig archiválja. A megőrzési idő elteltével az adathordozókat (okiratokat) a Szolgáltató leselejtezi.

Vegyes rendelkezések

A Szolgáltatónak joga van egyoldalúan módosítani a jelen általános szerződési feltételeit az ÁSZF új szövegének közzétételével a thepromobuilder.com weboldalon. Az ily módon módosított ÁSZF a Szolgáltató és az Ügyfél közötti, a közzététel időpontja után létrejövő kapcsolatra vonatkozik, amennyiben a Felek közötti megállapodás másként nem rendelkezik.

Minden, a szerződés megkötése után felmerülő, a szerződés teljesítését akadályozó körülményről a Felek kölcsönösen kötelesek egymást a körülmény tudomásukra jutását követően haladéktalanul tájékoztatni.

A szerződő felek megállapodnak, hogy esetleges vitáikat közvetlen tárgyalások útján békés úton rendezik.

Ha jelen szerződési feltételek és az esetlegesen külön (pl. a megrendelés alapján) megkötött egyedi szolgáltatási szerződés között egy adott témában eltérés vagy ellentmondás van, akkor az egyedi szolgáltatási szerződésekben foglaltak az irányadóak.

Az ezen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

Budapest, 2019. 10. 15.