Az Általános Szolgáltatási Feltételek ("ÁSZF") tartalmazzák Be Social Kft. (székhely: 1037 Budapest, Seregély utca 3-5., adószám: 24239482241), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett thepromobuilder.com weboldal használatára és a szolgáltatásokat igénybevevőre (továbbiakban "Ügyfél") vonatkozó általános szerződési feltételeket.

Az ÁSZF mindenkor hatályos változata elérhető a thepromobuilder.com honlapon (továbbiakban "honlap").

Az Ügyfél személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési tájékoztató rendelkezik.

A szerződés nyelve: magyar

A szolgáltatások használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják.

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, ha az ÁSZF minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Be Social Kft.
A szolgáltató székhelye: 1037 Budapest, Seregély utca 3-5.
Cégjegyzékszáma: 01 09 997245
Adószáma: 24239482241

A szolgáltatások igénybevételének feltételei

A szolgáltatásokat 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy, illetve jogi személynek minősülő Ügyfél veheti igénybe.

A szolgáltatást igénybe vevő és az arra vonatkozó szerződést megkötő Ügyfél kijelenti, hogy a magyar jogszabályok szerint cselekvőképes nagykorú személy és az általa képviselt szervezet nevében általánosan jogosult önállóan szerződéskötéséhez szükséges nyilatkozatok megtételére vagy a szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésére vonatkozóan megfelelő meghatalmazással rendelkezik.

Alapvető rendelkezések

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A jelen ÁSZF 2019. október 15. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad.

A thepromobuilder.com honlap – ideértve különösen, de nem kizárólagosan a struktúráját, működését biztosító adatbázisát, grafikai elemeit, tartalmát stb. – szerzői jogvédelem alatt áll, ezekkel kapcsolatban Szolgáltató minden jogot magának tart fenn.

A jelen szerződés tárgya a Szolgáltató által üzemeltetett szerzői jogvédelem alatt álló „Calendar App” szolgáltatás nem kizárólagos felhasználói jogainak átruházása az Ügyfél javára, nem kizárólagos licenc útján, továbbá a „Calendar App” felhasználási jogosultságának biztosítása az Ügyfél számára (továbbiakban: Szolgáltatás). A jelen szerződésben szabályozott felhasználói jogok az Ügyfél által harmadik fél részére nem átruházatóak.

A Szolgáltató a tőle elvárható módon biztosítja a Szolgáltatás rendelkezésre állását. Szolgáltató anyagi felelősséget nem vállal, különös tekintettel az elmaradt haszonra.

Adatkezelési szabályok

Az ügyfél személyes adatainak és privát szférájának védelme rendkívül fontos számunkra. Annak biztosítása érdekében, hogy ügyfelünk minden információval rendelkezzen személyes adatainak gyűjtéséről és kezeléséről, itt olvashatja el a thepromobuilder.com weboldal adatkezelési tájékoztatóját.

Megvásárolható termékek, szolgáltatások

A Szolgáltató az egyes szolgáltatások pontos tartalmát, igénybevételük technikai feltételeit és funkcióit honlapján teszi közzé, a változtatás jogát fenntartja.

Az egyes szolgáltatás típusok az alábbiak:

Naptári naphoz kötött játék ("Calendar App") biztosítása Ügyfél részére. A játék időtartama és a biztosított szolgáltatások köre a megvásárolt csomag szerint eltérőek. A biztosított szolgáltatások listája a weboldalon elérhető. A játék üzemeltetése minden esetben a Szolgáltató webszerverén történik.

A Calendar App webes alkalmazásának egyszeri költsége, valamint a hozzá tartozó 1 hónapos (30 naptári nap) játékidőszak, valamint további játékidőszak és egyéb kiegészítő szolgáltatások megvásárolása kizárólag online vásárolhatóak meg.

A weboldalon meghatározott árak nettó árak, az Áfát nem tartalmazzák.

A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a szolgáltatás nevét, valamint leírását.

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

Technikai feltételek, rendelkezésre állás

A Szolgáltató a szolgáltatásokat általa biztosított szervereken nyújtja. A szolgáltatások nem a Szolgáltató által biztosított szerver háttéren történő üzemeltetésére nincs lehetőség.

A Szolgáltató köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a szolgáltatások folyamatosan elérhetők legyenek, de a rajta kívül eső hibákért (beleértve, de nem kizárólag az internethálózat működéséből adódó esetleges információveszteségekért, túlterhelésért, harmadik fél által okozott üzemzavarért, helytelen kezeléséből fakadó hibákért) semmilyen felelősséget nem vállal.

A Szolgáltató az Ügyfél szolgáltatásait, azok kihasználtságától függően áthelyezheti a kiszolgáló szerverek között. A kiszolgáló szerverek technikai paramétereinek és sávszélesség változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja. A Szolgáltató ilyen irányú változtatásokat az Ügyfél előzetes értesítése nélkül is végezhet, az ebből fakadó kiesések a rendelkezésre állási időt csökkentik.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatásokkal együttműködő és/vagy abba integrálható, harmadik fél által fejlesztett külső alkalmazások és szolgáltatások működőképességét, együttműködési képességét és/vagy jövőbeni integrálhatóságát illetően. A szolgáltatások rendelkezésre állási idejét nem csökkenti a harmadik fél által biztosított külső alkalmazások és szolgáltatások által okozott kiesés, akkor sem, ha az adott alkalmazást vagy szolgáltatást a Szolgáltató biztosítja vagy ajánlotta az Ügyfélnek.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget az Ügyfél – a “Calendar App” felhasználásán alapuló, annak szolgáltatásainak igénybevétele következtében szerzett információkon alapuló – bármely döntéséért vagy tettéért, közvetlen vagy közvetett nyereségeiért és kiadásaiért.

A szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget az applikációban közzé tett tartalomért. Az ezzel kapcsolatos felelősség a Megrendelőt terheli.

Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, a szerződés létrejötte után bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő esemény, amelyet szerződő felek nem láthattak előre, nem háríthattak el, és amely nem vezethető vissza egyik fél felróható magatartására sem. Ilyen események lehetnek különösen: szükségállapot, sztrájk, háború, forradalom, terrorista cselekmények, természeti katasztrófa, tűzvész, árvíz, járvány, karantén korlátozások, szállítási embargó stb.

Vis maior esetén mindkét fél mentesül a szerződés teljesítésének kötelezettsége alól, a Szolgáltatató által vállalt rendelkezésre állásba ez az idő nem számít bele.

Rendelés menete, a megrendelések feldolgozása

Az Ügyfél előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó szándékát a Szolgáltató honlapján leadott megrendeléssel jelezheti. A megrendeléssel az Ügyfél kijelenti, hogy a jelen szerződés és az adatkezelési tájékoztató valamennyi rendelkezését elolvasta, megértette, egyben elfogadja a jelen szerződésben, valamint a hozzá kapcsolódó összes dokumentumban foglalt valamennyi rendelkezést, fenntartások vagy kivételek nélkül, azokat maradéktalanul betartja, és annak valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A program algoritmusai és forráskódjai (beleértve azok részeit is) a Szolgáltató bizalmas üzleti információit képzik. A program bármilyen - a jelen szerződésben foglaltak megsértésével történő - jogsértő felhasználása vagy használata a Szolgáltató jogainak megsértését jelenti, és elegendő alapot jelent ahhoz, hogy előbbi eltiltsa az Ügyfelet a Szolgáltatás igénybe vételétől.

A rendelés menete:

"Calendar App" alkalmazás megrendelése, árajánlat kérése

A Calendar App alkalmazás telepítése, valamint a hozzá tartozó 1 hónapos (30 naptári nap) játékidőszak és esetlegesen egyéb szolgáltatások a thepromobuilder.com/calendarapp oldalán rendelhetőek meg a megrendelő form kitöltését követően az Adatok feldolgozása gomb lenyomásával.

Prémium csomag esetén ajánlatkérésre van lehetőség az ajánlatkérő form kitöltésével.

Egyéb csomag (Branded, Basic, Medium) rendelése esetén a megrendelés után visszaigazoló e-mailt küldünk a megrendelő számára, majd maximum 1 munkanapon belül a megrendelőhöz tartozó díjbekérő számlát is elküldjük.

Az applikáció telepítésének feltétele, hogy

 • az Ügyfél elküldje számunkra a játék pontos nevét,
 • teljesítse a díjbekérő számlát,
 • illetve opcionálisan a szerverünkre irányítsa a domain nevét (ez utóbbit csak abban az esetben, ha saját, egyedi domain névvel kívánja használni a játékot).

Ezek teljesülését követően 3 munkanapon belül telepítjük az applikációt a szerverünkre, valamint a megrendelő rendelkezésére bocsátjuk:

 • a Calendar App fiók hozzáférési adatait,
 • a felhasználási útmutatót a CalendarApp adminisztrációs felületének használatához, valamint a Játékszabályzat sablont.

Ügyfél a termékkel kapcsolatos kifogásait a Szolgáltató feltüntetett elérhetőségein terjesztheti elő.

A Szolgáltató jogosult egyoldalúan megváltoztatni a Szolgáltatások díjazását. A megváltozott díjak az erről szóló árlista közzététele napjától kötött szerződések esetében irányadó.

Panaszkezelés

A fogyasztók és a CalendarApp szolgáltatás kapcsán a Szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban álló Ügyfelek közötti, az Ügyfelek által nyújtott szolgáltatással összefüggésben álló valamennyi panaszt, a fogyasztó közvetlenül az Ügyfelekkel tudja rendezni a Szolgáltató bevonása nélkül.

A Szolgáltató kizárólag a CalendarApp szolgáltatással kapcsolatos technikai kérdésekben tud felvilágosítást adni a fogyasztók részére.

Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 2 munkanapon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a panaszost.

Jogorvoslat

Amennyiben a panasz teljesen vagy részlegesen elutasításra kerül, vagy a panasz kivizsgálására fent megszabott határidő eredménytelenül eltelt, úgy a panaszos az alábbi hatóságokhoz és testülethez fordulhat:

 • a fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak.
  Elérhetőségeket itt találhatnak: jarasinfo.gov.hu.
 • Békéltető Testület: A termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, továbbá a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügyben békéltető testülethez fordulhat a fogyasztó.
  Elérhetőségeket itt találhatnak: www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579

Amennyiben fenti módok valamelyikén vagy egyéb tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, úgy a fogyasztók bírósághoz is fordulhatnak.

Online vitarendezés:
ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Ha panasszal kíván élni online vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, ezen a honlapon kezdeményezheti a panasz bíróságon kívüli rendezését. A portál csak akkor használható, ha Ön az EU-ban, Norvégia, Izland, Liechtenstein él, és a kereskedő székhelye is valamelyik EU-országban, Norvégia, Izland, Liechtenstein található.

Vegyes rendelkezések

A Szolgáltatónak joga van egyoldalúan módosítani a jelen általános szerződési feltételeit az ÁSZF új szövegének közzétételével a thepromobuilder.com weboldalon. Az ily módon módosított ÁSZF a Szolgáltató és az Ügyfél közötti, a közzététel időpontja után létrejövő kapcsolatra vonatkozik, amennyiben a Felek közötti megállapodás másként nem rendelkezik.

Minden, a szerződés megkötése után felmerülő, a szerződés teljesítését akadályozó körülményről a Felek kölcsönösen kötelesek egymást a körülmény tudomásukra jutását követően haladéktalanul tájékoztatni.

A szerződő felek megállapodnak, hogy esetleges vitáikat közvetlen tárgyalások útján békés úton rendezik.

Ha jelen szerződési feltételek és az esetlegesen külön (pl. a megrendelés alapján) megkötött egyedi szolgáltatási szerződés között egy adott témában eltérés vagy ellentmondás van, akkor az egyedi szolgáltatási szerződésekben foglaltak az irányadóak.

Az ezen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

Budapest, 2019. 10. 15.